Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

REKLAMA


Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

12-07-2019 18:46
Cześć. Możecie polecić jakiegoś DOBREGO blacharza samochodowego z Ustanowa bądź okolic.

09-07-2019 09:39
naib Dziękujemy za info

08-07-2019 07:07
Jutro (09.07.2019) planowo nie będzie prądu w Ustanowie między 8:00 14:00

07-07-2019 08:39
Kanalizację i taryfy przejęła gmina( urząd ) i nadal nic nie wiadomo!!!??? Cyrk trwa.

07-07-2019 08:36
Kolejny miesiąc nie można zapłacić za wodę,gdyż nadal trwa przekształcanie w spółkę!!!???

Stowarzyszenie / StatutSTATUT STOWARZYSZENIA USTANÓW
(przyjęty przez Członków Założycieli 4 marca 2007 roku)


kliknij aby pobrać statut w PDF
Preambuła

Stowarzyszenie Ustanów jest stowarzyszeniem apolitycznym zrzeszaj?cym ludzi d?ż?cych do wszechstronnego rozwoju Ustanowa. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców Ustanowa i okolic.


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ustanów i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.

§ 2. Siedzib? Stowarzyszenia jest Ustanów. Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla wła?ciwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalnoœć poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza tak? działalnoœć.

§ 3. Stowarzyszenie jest zawi?zane na czas nieograniczony. Posiada osobowoœć prawn?. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z pó?niejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5. Działalnoœć Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


Rozdział 2. Cele i ?rodki działania

§ 6. Celami Stowarzyszenia s?:

• d?żenie do wszechstronnego rozwoju Ustanowa poprzez współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorzšdami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania zagospodarowania przestrzennego, ochrony ?rodowiska i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej;

• współudział w konstruowaniu programów dotycz?cych rozwoju gminy i wsi;

• pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych w zakresie życia kulturalnego, o?wiatowego i artystycznego;

• nauka, edukacja, o?wiata i wychowanie dzieci i młodzieży;

• promowanie Ustanowa i wszelkich inicjatyw lokalnych;

· integrowanie lokalnej społeczno?ci;

· ochrona dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego;

· ochrona ?rodowiska naturalnego • działalnoœć krajoznawcza i turystyczna

• działalnoœć charytatywna;

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

• pomoc społeczna;

• podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój œwiadomoœci narodowej i obywatelskiej;

• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalnoœć na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

• wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczo?ci;

• działania zmierzaj?ce do zwiększenia porz?dku oraz bezpieczeństwa publicznego;

• przeciwdziałanie patologiom społecznym;

• upowszechnianie i ochrona wolno?ci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagaj?cych rozwój demokracji;

• ratownictwo i ochrona ludno?ci;

• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

• promocja i organizacja wolontariatu;

• działalnoœć wspomagaj?ca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 7. Stowarzyszenie swe cele realizuje, poprzez:

• współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorzšdami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami;

• organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych, krajoznawczych i integracyjnych;

· utworzenie o?rodka społeczno-kulturalnego; · organizowanie placówek opieki czasowej nad dziećmi i młodzież?;

• tworzenie grup samopomocowych;

• prowadzenie działalno?ci wydawniczej, informacyjnej i medialnej;

• udzielanie mieszkańcom Ustanowa i okolic porad, informacji i pomocy w sprawach zwišzanych z działalno?ci? statutow? Stowarzyszenia;

• podejmowanie działań zmierzaj?cych do ochrony ?rodowiska naturalnego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego;

· prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów;

· organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń;

• realizacja zadań zleconych przez organy i instytucje współpracuj?ce.

§ 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalno?ci gospodarczej.


Rozdział 3. Prawa i obowi?zki członków

§ 9. Członkami Stowarzyszenia mog? być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia.

§ 10. Stowarzyszenie posiada członków:

. zwyczajnych,
. wspieraj?cych,
. honorowych.

§ 11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowsk?.

§ 12. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarz?du Stowarzyszenia.

§ 13. Członkiem wspieraj?cym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklaruj?ca pomoc finansow?, rzeczow? lub merytoryczn? w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14. Członkiem wspieraj?cym zostaje się po złoSeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarz?du Stowarzyszenia.

§ 15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moSe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalnoœć i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16. Członkowie honorowi s? ustanawiani przez Zarz?d na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 17. Członkowie zwyczajni maj? prawo do:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z maj?tku i wszelkich form działalno?ci Stowarzyszenia,

3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków co do działalno?ci Stowarzyszenia.

§ 18. Członkowie zwyczajni maj? obowi?zek:

1. brania udziału w działalno?ci Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek.

§ 19. Członkowie wspieraj?cy i honorowi nie posiadaj? biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog? jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków, poza tym posiadaj? takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20. Członkowie wspieraj?cy maj? obowi?zek wywi?zywania się z zadeklarowanych ?wiadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21. Członkowie honorowi s? zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złoSonej na ręce Zarz?du,

2. ?mierci członka oraz utraty osobowo?ci prawnej przez osoby prawne,

3. wykluczenia przez Zarz?d:

. z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

. z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,

. na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia,

. z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s?du.

§ 23. Od uchwały Zarz?du w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 24. Władzami Stowarzyszenia s?:

. Walne Zebranie Członków,

. Zarz?d,

. Komisja Rewizyjna.

§ 25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykł? większo?ci? głosów.

§ 26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadaj? zwykł? większo?ci? głosów przy obecno?ci co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba Se dalsze postanowienia Statutu stanowi? inaczej.

§ 27.
1. Walne Zebranie Członków jest najwySsz? władz? Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków bior? udział ·
z głosem stanowi?cym -członkowie zwyczajni, ·
z głosem doradczym -członkowie wspieraj?cy, członkowie honorowi oraz zaproszeni goœcie
3. Walne Zebranie Członków moSe być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 28. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarz?d Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarz?d podaje do wiadomo?ci wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez internet oraz ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców.

§ 29. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne moSe się odbyć w kaSdym czasie. Jest zwoływane przez Zarz?d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej pištej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 30.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj? zwykł? większo?ci? głosów. Głosowanie jest jawne.

2. Walne Zebranie Członków moSe w trakcie trwania Zebrania zdecydować, iS częœć uchwał będzie głosowania w sposób tajny.

3. W przypadku braku kworum przewodnicz?cy zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie pó?niej niS w cišgu dwóch tygodni. Dla waSno?ci podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecnoœć połowy członków.

§ 31. Do kompetencji Walnego Zebrania naleSy:

1. okre?lenie kierunków rozwoju działalno?ci Stowarzyszenia

2. uchwalanie zmian Statutu

3. wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia

4. udzielanie Zarz?dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalno?ci Zarz?du i Komisji Rewizyjnej

6. uchwalanie regulaminu działania Zarz?du Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

7. uchwalanie budSetu

8. uchwalanie wysoko?ci składek członkowskich oraz wszystkich innych ?wiadczeń na rzecz Stowarzyszenia

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez co najmniej pięciu Członków Stowarzyszenia lub jego władze

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarz?du

12. podejmowanie uchwały o rozwišzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku

13. podejmowanie uchwał w kaSdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeSonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 32. Zarz?d jest powołany do kierowania cał? działalno?ci? Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewn?trz.

§ 33. Zarz?d składa się z nieparzystej liczby, od pięciu do jedenastu osób, będšcych członkami Stowarzyszenia z minimum rocznym członkostwem w Stowarzyszeniu i bez zaległo?ci w uiszczaniu składek członkowskich. W skład Zarz?du wchodzš: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz członkowie zarz?du. Członkowie Zarz?du wybieraj? ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pierwszy Zarz?d wybierany jest spo?ród członków ZałoSycieli.

§ 34. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niS raz na dwa miesi?ce. W posiedzeniach tych mog? brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goœcie z głosem doradczym.

§ 35. Do kompetencji Zarz?du naleSy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia;

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3. sporz?dzanie planów pracy i budSetu;

4. sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia;

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obci?Saniu maj?tku Stowarzyszenia;

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz;

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

8. przyjmowanie i skre?lanie członków.

§ 36. Zarz?d prowadzi sw? działalnoœć zgodnie z Regulaminem.

§ 37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalno?ci? Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niS raz w roku.

§ 38. Komisja Rewizyjna składa się z trzech lub pięciu członków w tym z przewodnicz?cego, zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj? ze swego grona przewodnicz?cego, zastępcę oraz sekretarza.

§ 39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleSy:

1. kontrola działalno?ci Stowarzyszenia;

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

3. prawo S?dania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarz?du;

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5. składanie sprawozdań ze swojej działalno?ci na Walnym Zebraniu Członków.

§ 40. Komisja Rewizyjna prowadzi sw? działalnoœć zgodnie z Regulaminem.

§ 41. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moSe nast?pić w drodze wyborów uzupełniaj?cych przeprowadzonych na najbliSszym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 5. Maj?tek i fundusze

§ 42. Maj?tek Stowarzyszenia powstaje

1. ze składek członkowskich;

2. z darowizn, spadków, zapisów;

3. dochodów z własnej działalno?ci statutowej;

4. dochodów z nieruchomo?ci i ruchomo?ci będšcych własno?ci? lub uSytkowaniem Stowarzyszenia;

5. dotacji i ofiarno?ci publicznej.

§ 43. Wszelkie ?rodki pienięSne mog? być przechowywane wył?cznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pienięSn? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

§ 45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych o?wiadczeń woli wymagane s? podpisy dwóch członków Zarz?du w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 46. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwišzaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków ilo?ci? dwóch trzecich głosów przy obecno?ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 47. podejmujšc uchwałę o rozwišzaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków okre?la sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie maj?tku Stowarzyszenia.

§ 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj? zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Wygenerowano w sekund: 0.16
10,032,460 unikalne wizyty